ADHD

Definice ADHD (WHO, Světová zdravotnická organizace)

ADHD je onemocnění objevující se u některých dětí v prvních letech života, může přetrvat až do dospělosti. ADHD znesnadňuje jedincům kontrolu chování a někdy je doprovázeno dalšími symptomy.

Následující vysvětlení ADHD ("Attention Deficit Hyperactive Disorder" – Hyperaktivita s poruchou pozornosti) vychází do značné míry z vyjádření Spolkové lékařské asociace Spolkové republiky Německo z 28.12.05.

Definice ADHD (známé též jako Hyperkinetický syndrom)

Skupina dysfunkčních znaků vyznačujících se symptomy:

 • nepozornost
 • motorický neklid
 • impulzivní chování 

je popsána v ICD-10 ("International Classification of Diseases and Related Health Problems" - Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů), lékaři používané pro klasifikaci diagnóz jako ADHD.
Hlavní zmiňované symptomy:

 • porucha pozornosti s nedostatečnou koncentrací pro vyžadovaný výkon a tendence nevytrvat v činnostech do konce
 • neklid, zvláště neschopnost klidně sedět
 • impulzivní chování, například prudké pohybové a / nebo slovní výbuchy, které nejsou v sociálním kontextu vhodnéKritéria diagnózy:

Diagnostikování ADHD je náročné a může trvat velmi dlouho. Je nutná spolupráce různých disciplín (např. lékaři, psychologové, pedagogové).

 • jednoznačná přítomnost nejméně 2 hlavních symptomů
 • ranný vznik poruchy před dovršením 6. roku života
 • přítomnost symptomů nejméně 6 měsíců
 • problémy chování musí být zjevné ve více oblastech života, jako je škola, rodina, volnočasové aktivity


Doprovodné poruchy:

Takzvané komorbidní / doprovodné poruchy, které se výrazně často vyskytují s ADHD:

 • depresivní poruchy 
 • úzkosti
 • tiky, např. nadměrné mrkání
 • poruchy sociálního chování
 • emocionální poruchy
 • vývojové poruchy
 • poruchy týkající se jazyka a mluvy
 • poruchy učení (poruchy čtení a psaní)

Také tyto komorbidní poruchy musí být diagnostikovány.
Četnost výskytu ADHD:  

 • Zjištěná četnost výskytu ve věkové skupině 4 až 17 let je podle kritérií ICD-10 kolem 2%.
 • Podle statistik, shromážděných v rámci studie berlínského Institutu Roberta Kocha, týkajících se dětí a mládeže, je četnost výskytu 3,9%.
 • Chlapci jsou postiženi častěji než děvčata.
 • Diagnostikování ADHD:

  Diagnostikování ADHD je mezioborovou záležitostí. Podílí se na něm tyto skupiny odborníků:

  • lékaři
  • psychologové
  • učitelé

  Je to zároveň záležitost multidimenzionální. To znamená, že je třeba zvažovat různá hlediska, např. emocionální, sociální, tělesné aspekty.
  Příčiny a vývoj ADHD:

  V současné době neexistuje ucelené vysvětlení příčin a podmínek, za kterých se ADHD rozvíjí.

  Předpokládá se vícefaktorový rozvoj; tedy existence několika komponentů a jejich interakce vedoucí ke vzniku ADHD:

  • neurobiologické příčiny způsobující nerovnováhu chemických transmiterů v mozku (dopamin) 
  • komplikace v těhotenství a při porodu
  • rodinné komplikace v dětství
  • genetické faktory
0 Responses