hyperkinetický syndrom(porucha)

definice:

Hyperkinetické poruchy spadají do velké skupiny psychických poruch, které nesou název „Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adoles­cenci" .
Hyperkinetické poruchy je skupina dílčích psychických poruch, které začínají v raném věku, jsou trvalejšího rázu, vyznačují se sníženou schopností soustředit na vykonávání činnosti a nadměrnou pohybovou aktivitou, sklonem rychle přecházet od jedné aktivity k druhé. Přidružují se další abnormity (snížená vytrvalost, impulzivnost, nižší schopnost předvídat nebezpečí, nedbalost a nepořádnost).
-Dítě živelně, zbrkle reaguje na nové podněty a situace bez zvážení důsledků svých činů.
-Neuváženě se vrhá i do velmi nebezpečných činností a aktivit.
-Nedokončuje započaté činnosti a hry, rychle přechází od jedné činnosti ke dru­hé, nemá dostatek vytrvalosti a potřebného sebeovládání k dokončení činnosti. Relativně déle vydrží u činností, které mu přinášejí stále nové a nové podněty.
-Zasahuje do činnosti jiných a tím snadno navozuje konfliktní situace. Skáče jiným lidem do řeči, není schopno naslouchat a vést dialog, převažuje monolog nad dialogem, zbrkle odpovídá na otázky, které nebyly ještě ani po­řádně vysloveny. Dítě není schopno snášet jakékoliv čekání.
-Dítě se obtížně podřizuje pravidlům skupinových her a jiným pravidlům chová­ní ve škole.
-Ani v pozdějším věku dítě není schopno rozvrhnout si, naplánovat a organizovat svoji činnosti, postupovat "krok zákrokem", neumí se ani řídit pokyny.Má problémy s formální úpravou svých prací, je nepořádné.
Dítě je náchylné k úrazům.
-Často se dostává do konfliktů kvůli neúmyslnému ublížení jiným dětem, částje trestáno za nedodržování disciplíny a drobné přestupky.
0 Responses